Feministinen manifesti seksityöntekijöiden oikeuksien tukemiseksi

Allekirjoita tästä!

Allekirjoittamalla tämän manifestin ilmaisemme tukemme seksityöntekijöiden itsemääräämisoikeudelle ja tunnistamme seksityön yhtenä työn muotona. Naisten oikeuksien, reproduktiivisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon ollessa uhattuna ympäri Eurooppaa ja Keski-Aasiaa, osoitamme solidaarisuutta seksityöntekijöille. He kohtaavat moninaisia väkivallan muotoja rakenteellisesta ja institutionaalisesta fyysiseen ja lähisuhdevaltaan. Puuttuaksemme seksityöntekijöiden kohtaamaan järjestelmälliseen sortoon, pyydämme kaikkia feministejä keskittämään voimavaransa seksityöntekijöiden sisällyttämiseen feministisiin liikkeisiin ja seksityöntekijöiden äänen vahvistamiseen liikkeen sisällä. Lisäksi pyydämme, että feministit lopettavat seksityöntekijöiden oikeuksien kannalta vahingollisiksi osoittautuneiden lakiuudistusten kannattamisen.

Peräänkuulutamme feminististä liikettä, joka paikantaa sukupuolittuneen epäoikeudenmukaisuuden patriarkaalisisiin, kapitalistisiin ja valkoiseen ylivaltaan perustuviin yhteiskuntiin. Haluamme liikkeen, johon kuuluvat transihmiset ja seksityöntekijät. Koska rikosoikeudelliset rakenteemme ovat sortavia, ei lisääntynyt poliisivalvonta, rikos- ja vankilatuomiot voi toimia ensisijaisina keinoina ehkäistä naisiin ja transihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa tai sukupuolten eriarvoisuutta. Sen sijaan uskomme yhteisöllisiin interventioihin, pitkäjänteiseen järjestäytymiseen ja feministisen liikkeen mobilisaatioon naisiin ja transihmisiin kohdistuvaa moninaista väkivaltaa vastaan. Taloudellinen epäoikeudenmukaisuus sekä saavutettavissa olevien sosiaalisten tukiverkostojen ja palveluiden puute on yksi näistä moninaisista väkivallan muodoista.

 1. Tunnustamme, että seksityöntekijät ovat oman elämänsä ja tarpeidensa asiantuntijoita. Feminismin tulee tukea naisten toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta työhönsä ja kehoonsa. Tämä on ollut feministinen keskeinen periaate kautta aikojen. Seksityöntekijöiden ei tule olla poikkeus.

 2. Kunnioitamme seksityöntekijöiden päätöstä tehdä seksityötä. Feministeinä hylkäämme naisvihamieliset väittämät, joiden mukaan seksityöntekijät “myyvät kehojaan” tai “itseään”. Oletus siitä, että seksityössä menetetään, tai luovutetaan osa itsestä, on perustavanlaatuisesti antifeministinen. Seksi ei alenna naista. Hylkäämme myös kaikki tulkinnat, joiden mukaan seksityöntekijät osallistuvat ”naisten, seksin ja läheisyyden kaupallistamiseen”. Me emme syytä seksityöntekijöitä toisten naisten aseman vaarantamisesta. Me syytämme siitä patriarkaattia ja muita sortavia rakenteita.

 3. Näemme, että seksityöntekijät voivat tehdä seksityötä vapaaehtoisesti ja omaan suostumukseensa perustuen. Väite, jonka mukaan seksityötä on mahdotonta tehdä suostumuksen alaisena, riistää seksityöntekijöiden kyvyn nimetä omat rajansa ja vastustaa väkivaltaa. Jotkut esittävät, että asiakkaat “ostavat” seksityöntekijän ruumiin tai suostumuksen, ja siten asiakkaat voivat sillä varjolla tehdä seksityöntekijöille mitä haluavat. Tämän väitteen levittämisellä on vaarallisia tosielämän seurauksia seksityöntekijöille. Kaiken seksityön esittäminen väkivaltana voi johtaa siihen, että väkivallan torjumisen nimissä vastustetaan seksityötä. Seksityöhön kohdistuvat kurinpitotoimet lisäävät seksityöntekijöiden haavoittuvuutta väkivallalle.

 4. Kannatamme sellaisia todellista apua ja tukea ihmiskaupan uhreille tarjoavia toimenpiteitä, jotka kunnioittavat sekä heidän ihmisoikeuksiaan, että heidän oikeuksiaan työntekijöinä. Me vastustamme siirtolaisuuden, seksityön ja ihmiskaupan niputtamista yhteen. Näiden ilmiöiden toisiinsa samaistaminen on johtanut siihen, että erityisesti siirtolaisseksityöntekijät joutuvat poliisin ahdistelun, ratsioiden, pidätysten ja karkotusten kohteiksi. Siirtolaiset ajetaan piiloisiin työympäristöihin, joissa he ovat altistuneempia väkivallalle ja hyväksikäytölle.

 5. Taistelemme poistaaksemme kaikki seksityöntekijöihin kohdistuvat väkivallan muodot. Seksityö ei ole seksuaalisen väkivallan muoto, mutta seksityöntekijät ovat erityisen haavoittuvia seksuaaliselle ja lähisuhdeväkivallalle. Tämä haavoittuvaisuus johtuu seksityön kriminalisaatiosta ja erilaisten vallan muotojen kuten seksismin, huorafobian, transfobian, luokkasorron ja rasismin risteymistä. Sorto ja kriminalisaatio altistavat seksityötekijöitä erilaiselle yksilöiden, sosiaalitoimen, poliisin, maahanmuuttoviranomaisten ja oikeuslaitoksen suorittamalle väkivallalle. Seksityön käsittäminen luontaisesti väkivaltaisena ja mitätöimällä seksityöntekijöiden suostumus seksin myyntiin normalisoi seksityötekijöihin kohdistuvaa väkivaltaa.

 6. Teemme joka päivä töitä lopettaaksemme misogynian eli naisvihan kaikilla elämänalueilla. Seksityö ei kuitenkaan aiheuta naisvihaa, vaan naisviha on vastareaktio naisten toimintaan ja valintoihin, oli kyseessä sitten meikkaaminen, abortti tai seksin myyminen. Tämän sijaan nimeämme misogyyniset tuntemukset ja teot ongelmiksi ja torjumme vaatimukset muuttaa tai lopettaa naisvihaa muka provosoiva toiminta. Jotkut pyrkivät hävittämään seksityön sen vuoksi, että olettavat sen aiheuttavat misogyniaa. Tällainen näkökulma tukee ajatusta, jonka mukaan jotkut naisten teot – kuten seksin myynti – olennaisesti ansaitsevat naisvihan kohteeksi tulemisen.

 7. Kunnioitamme siirtolaisten oikeuksia. Siirtolaisnaisten on vaikeampi saada töitä ja heiltä puuttuu usein sosiaaliturva osittain tai kokonaan. Jotkut turvapaikanhakijat myyvät seksipalveluita, koska heillä on niin vähän vaihtoehtoja hankkia elantonsa. Asiakkaiden kriminalisointi ja muut seksityön kriminalisoinnin muodot altistavat seksityötä tekevät siirtolaiset jatkuvalle poliisiväkivallan, pidätyksen ja maasta karkotuksen uhalla ja estävät heitä puolustamasta oikeuksiaan. Asiakkaiden kriminalisaatio vie heitä toimeentulon eikä tarjoa tilalle vaihtoehtoisia selviytymiskeinoja.

 8. Kannatamme LGBT-oikeuksia. LGBT-ihmiset tulevat usein perheensä hylkäämiksi, ja cisseksistisen ja heteronormatiivisen yhteiskunnan rakenteet hankaloittavat heidän opiskeluaan ja työllistymistään. Sen vuoksi seksityö jää usein yhdeksi harvoista taloudellisista ja työhön liittyvistä vaihtoehdoista LGBT-ihmisille, erityisesti transnaisille. Seksityön vastaiset lait eivät auta LGB- ja transihmisiä, koska niillä ei ole vaikutusta yhteiskunnallisen marginalisoinnin monimutkaisiin ulottuvuuksiin. Näin on erityisesti transnaisten tapauksessa, sillä seksityön kriminalisoivia lakeja käytetään erityisesti heidän profiloimiseensa ja vainoamiseensa, riippumatta siitä onko kyseinen henkilö seksityöntekijä vaiko ei.

 9. Vaadimme seksityön täydellistä dekriminalisointia. On paljon näyttöä siitä, että Ruotsin malli ja muut seksityön kriminalisoinnin muodot vahingoittavat seksityöntekijöitä. Ruotsin malli sysää seksityöntekijät köyhyyteen, huonontaa heidän neuvotteluasemiaan asiakkaiden kanssa, kriminalisoi turvallisuutta parantavan yhdessä työskentelyn, altistaa häädöille ja maasta karkotukselle. Dekriminalisaatio mahdollistaa seksityöntekijöiden ammatillisen järjestäytymisen ja tekee näin seksityöntekijöistä vähemmän haavoittuvia riistäville työoloille ja väkivallalle.

 10. Vastustamme naisten työn lisääntyvää prekarisaatiota eli epävarmuutta. Läntisissä kapitalismin ja patriarkaatin hallitsemissa yhteiskunnissa naisten työksi määritelty (kotityöt, hoivatyö, seksityö, emotionaalinen työ) on historiallisesti ollut aliarvioitua, alipalkattua tai tehty täydellisen näkymättömäksi ja palkattomaksi. Globaalisti naisten, mukaan lukien seksityöntekijöiden, työt ovat pienempipalkkaisempia ja epävarmempia: naiset työskentelevät riistävissä olosuhteissa – kriminalisoiduista tai kausittaisista työsuhteista aina kotityöhön, joustavaan tai osa-aikaiseen, alihankkijana toimimiseen, freelanceriuteen tai itsensä työllistämiseen. Seksityöllä ja muilla hoiva-alan töillä on yhteisiä piirteitä, kumpikin liitetään pääosin naisiin ja usein maahanmuuttajanaisiin tai rodullistettuihin naisiin. Hoivatyöntekijöillä, kuten seksityöntekijöillä, ei usein ole yhtäläisiä työehtosopimuksia ja oikeuksia työntekijöinä kuin miehisinä nähdyissä ammateissa. Seksityöntekijöiden oikeuksia puolustettaessa täytyy siksi korostaa heidän oikeuksiaan työntekijöinä ja tuoda esiin seksiteollisuuden epävarmat työolot ja riisto sekä vaadittava lakeja ja säädöksiä, jotka tunnustavat seksityöntekijöiden aseman työntekijöinä.

 11. Vaadimme, että seksityöntekijät otetaan mukaan feministiseen liikkeeseen. Seksityöntekijät tuovat liikkeeseemme arvokasta näkemystä, energiaa, monimuotoisuutta ja kokemusta liikkeen mobilisoinnista ja he haastavat oletuksiamme sukupuolesta, luokasta ja rodusta. Maailman ensimmäisten feministien joukossa oli seksityöntekijöitä ja yhteisömme heikentyy ilman heitä.