Feministiskt manifest till stöd för sexarbetares rättigheter

Skriv på här!

Vi som undertecknar det här manifestet vill uttrycka vårt stöd till sexarbetares självbestämmande och erkännandet av sexarbete som arbete. Då kvinnors rättigheter, sexuella hälsa och jämställdhet är hotat över hela Europa och Centralasien, så står vi i solidaritet med sexarbetare, som utstår en myriad olika former av våld: från strukturellt och institutionellt till fysiskt och mellanmänskligt våld. För att ta itu med det systematiska förtrycket som sexarbetare utsätts för, så uppmanar vi alla feminister att använda sina resurser för att inkludera och förstärka sexarbetares röster inom rörelsen samt att sluta stödja lagar som har visat sig underminera och försvåra sexarbetares rättigheter.

Vi kräver en feministisk rörelse som placerar könsbaserad orättvisa inom de patriarkala, kapitalistiska, vithetsnormerande samhällena, och som inkluderar transpersoner och sexarbetare. Våra rättssystem är förtryckande, och därför ser vi inte ett utökat polisarbete, utökade åtal eller fängslande som de huvudsakliga lösningarna till att bekämpa våld mot kvinnor och transpersoner eller ojämställdhet. Vi tror istället på community-baserade åtgärder, långsiktig organisering och mobilisering mot det komplexa våldet mot kvinnor och transpersoner, vilket inkluderar ekonomisk ojämlikhet, och bristen på tillgång till sociala skyddsnät och tjänster.

 1. Vi ser sexarbetare som experter på sina egna liv och behov. Feminismen måste stötta kvinnors agens och självbestämmande över sina arbeten och sina kroppar, likt den har gjort i det förflutna. Sexarbetare ska inte vara undantag.

 2. Vi respekterar sexarbetares beslut att sexarbeta. Som feminister tar vi avstånd från misogyna uttalanden som hävdar att sexarbetare “säljer sina kroppar” eller “säljer sig själva”: att antyda att sex innebär att ge bort eller förlora en del av sig själv är fullständigt antifeministiskt. Kvinnor förminskas inte av sex. Vi tar också avstånd från alla analyser som hävdar att sexarbetare bidrar till “kommodifieringen av kvinnor, sex och närhet”. Vi tänker inte skuldbelägga sexarbetare för att skada andra kvinnor, utan lägger skulden på patriarkatet och andra förtryckarsystem.

 3. Vi fastslår sexarbetares förmåga att ge samtycke. Att säga att det är omöjligt att ge samtycke som sexarbetare tar ifrån dem deras förmåga att definiera sina egna gränser, samt förmågan att höja sina röster mot våld. Att propagera idén om att klienter “köper” sexarbetares kroppar eller deras samtycke – och att de därför kan göra vad de vill med en sexarbetare – har verkligt farliga konsekvenser för sexarbetares liv. Vidare, att anta att allt sexarbete är en form utav våld kan leda till att det görs kraftåtgärder mot sexarbete med förevändningen att det är våldsbekämpning – även om kraftåtgärderna mot sexarbete faktiskt ökar sexarbetares utsatthet för våld.

 4. Vi förespråkar åtgärder som verkligen hjälper och stöttar traffickingoffer, som respekterar och skyddar deras mänskliga och arbetarrättigheter. På så sätt fördömer vi sammanslagningen av migration, sexarbete och trafficking. Ett resultat av den här sammanslagningen är att migrerande sexarbetare är särskilt utsatta för polistrakasserier och räder, att bli satta i förvar samt deporterade, och drivs då in i illegala arbetsförhållanden, där de är mer utsatta för våld och exploatering.

 5. Vi kämpar för att eliminera all typ av våld mot sexarbetare. Sexarbete är inte en form av sexuellt våld, men sexarbetare är särskilt utsatta för sexuellt våld och våld i nära relationer, på grund av kriminalisering och ofta intersekterande förtryck, såsom sexism, horfobi, homofobi och transfobi, rasism och klassism. Förtryck och kriminalisering gör sexarbetare sårbara för våld utövat av individer, socialarbetare, polis, migrationstjänstemän, samt rättsväsendet. Att se sexarbete som våld per definition och sexarbetares samtycke som ogiltigt bidrar till att normalisera våldet emot dem.

 6. Vi arbetar varje dag för att motverka misogyni på alla områden. Misogyni är dock inte orsaken till sexarbete, utan det uppstår som ett resultat av kvinnors handlingar och val, oavsett om det är att sminka sig, göra abort eller att sälja sex. Vi identifierar misogyna tankar och handlingar som problemet, och förkastar uppmaningar till att förändra eller utrota beteenden som ’provocerar fram’ misogyni. Att försöka eliminera sexarbete för att det antas provocera fram misogyni är att hålla med dem som påstår att vissa kvinnors handlingar – såsom att sälja sex – i själva verket gör sig förtjänt av misogyni.

 7. Vi respekterar migranters rättigheter. Migrerande kvinnor har begränsad tillgång till arbete och nästan ingen tillgång till social trygghet. Några av dem som söker tillflykt säljer sexuella tjänster på grund av väldigt begränsade möjligheter att försörja sig. Kriminaliseringen av kunder, och andra former av kriminalisering av sexarbete, försätter migrerande sexarbetare under konstant hot om polisvåld, arrest och deportation – de blir förvägrade sin rätt till rättvisa och upprättelse. Kriminaliseringen av kunder tar bort deras inkomst, utan att erbjuda alternativ till överlevnad.

 8. Vi stödjer HBTQ-personers rättigheter. Att HBTQ-personer blir avvisade av sina familjer, hindras tillgång till utbildning och anställning i en cis-sexistisk och heteronormativ social struktur gör att sexarbete ofta är en av HBTQ-personers få ekonomiska möjligheter att försörja sig på, detta gäller särskilt transkvinnor. Anti-sexarbetslagar gagnar inte HBTQ-personer eftersom de inte uppmärksammar dessa komplicerade aspekter av social marginalisering. Detta gäller främst transkvinnor, eftersom lagar som kriminaliserar sexarbete används särskilt för att profilera och förfölja denna grupp, oavsett om personen ifråga är sexarbetare eller ej.

 9. Vi kräver full avkriminalisering av sexarbete. Det finns starka bevis för att den svenska modellen, och alla andra former av kriminalisering av sexarbete, skadar sexarbetare. Den svenska modellen försätter dem i fattigdom, reducerar deras makt i förhandlingar med kunder, kriminaliserar dem när de arbetar tillsammans av säkerhetsskäl, och leder även till avhysning och deportation. Avkriminalisering minskar sexarbetares utsatthet för exploaterande arbetsformer och våld, då det möjliggör för sexarbetare att organisera sig som arbetare.

 10. Vi höjer våra röster mot kvinnors alltmer prekära arbetssituation. Kvinnor världen över, inklusive sexarbetare, har arbeten som är sämre betalda och mer osäkra: de arbetar under exploaterande förhållanden – från kriminaliserat, säsongsbaserat eller temporärt arbete till hushållsarbete, flex- och visstidsarbete, till underentreprenörskap, att arbeta som frilansare eller som egenföretagare. Sexarbete har likheter med andra former av omsorgsarbete som främst associeras med kvinnor, ofta migrerande kvinnor eller kvinnor som rasifieras. Omsorgarbetare, såsom sexarbetare, har ofta inte samma rättigheter som arbetare inom mansdominerade yrken. Förespråkandet av sexarbetares rättigheter måste därför särskilt betona deras arbetarrättigheter samt uppmärksamma prekära arbetsförhållanden och exploatering inom sexindustrin, samt förespråka lagliga regelverk som ger makt till sexarbetare som arbetare.

 11. Vi kräver inkludering av sexarbetare i den feministiska rörelsen. Att inkludera dem medför ovärderliga insikter, energi, mångfald och erfarenheter av mobilisering till vår rörelse, samt utmanar våra antaganden kring kön, klass och ras. Sexarbetare var några av världens första feminister och vår rörelse försvagas utan dem.